KatKoyn

KatKoyn Explorer

Block Details - Height 5139483

Previous Block2227007174fcbf59a2fcfebc4ef511857d950461f8a3ba2ade7e7618ba313c7622270071 ... ba313c76
This Block0ec0a928c8bad25d18dbf40626d32da24fd99840e9296cb8a9f9e0977d1120640ec0a928 ... 7d112064
Next Blockad64e0e0b13c2cb1dbe1d51ff148acf49df3395dfa69a074c8daff3c2f8b3d25ad64e0e0 ... 2f8b3d25
Size4785 bytes.
Height5139483
Version79954180
Merkle Root62405b130190ff7ade3e226b1a47287c1f045ffb27c2591f04c556ec7d39168062405b13 ... 7d391680
Time12 Feb 2024 08:50
Nonce0
Bits1c0607ad
Difficulty42.45386291
Value19.99398728
Transactions4
Time Offset85 seconds ahead of previous block.
Difficulty OffsetDecreased by 0.00118175

4 Transactions Contained Within

Transaction HashInputsOutputsValueGenerationFee
4d768f5115e3d1b2caea18e3ee76f79f37ada53d480b4c9cfced70fdc4d219ad4d768f51 ... c4d219ad 12 2 5.51151864 0.00000000 0.00200000
7e7bf703037126dc4eeb561665ebb6453bbb532864bb7395c8f3b4c0e03613e07e7bf703 ... e03613e0 20 2 12.83196084 0.00000000 0.00300000
e13fa984c30e574c6ab25fb4bdd1a7253f3ed0d6f4034bcbe1ee03ce6069aa1ae13fa984 ... 6069aa1a 1 1 0.33510156 0.32910156 0.00600000
efab9d1b9f0d0ee073082daecb902c770db4056d700f804a31185cfda53487dcefab9d1b ... a53487dc 2 2 1.31540624 0.00000000 0.00100000

Updated 24 February 2024 09:52Z
Data valid up to block 5156813 at 24 February 2024 09:47Z
System status.